Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor


Om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits, gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor för alla avtal med och leveranser från Stenhøj Hydraulik A/S (”Stenhøj Hydraulik”), oberoende av eventuella bestämmelser i motsatt riktning i beställningen eller acceptansen från köparen.


1. Anbud, beställning och acceptans
Varje beställning från köparen är först bindande för Stenhøj Hydraulik när köparen har fått en skriftlig orderbekräftelse från Stenhøj Hydraulik. Anbud från Stenhøj Hydraulik blir ogiltiga om köparens acceptans inte har nått Stenhøj Hydraulik inom 30 dagar från tidpunkten då offerten lämnades. Ändringar eller tillägg till ett ursprungligt avtal är inte bindande för Stenhøj Hydraulik utan Stenhøj Hydrauliks skriftliga bekräftelse. Överenskommen leveranstid är endast giltig, om köparen har blivit kreditgodkänd, förskottsbetalning har mottagits i rätt tid på Stenhøj Hydrauliks bankkonto, eller kreditbrev har mottagits i tid.
Annullering av order med standardprodukter som är tillverkade eller under tillverkning kommer endast att godtas mot en avbeställningsavgift på upp till 50% av försäljningsvärdet, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Annullering av order med specialprodukter kommer endast att godtas mot en avbeställningsavgift på upp till 80% av försäljningsvärdet, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen.


2. Stenhøj Hydrauliks tjänster
Tjänster som tillhandahålls av Stenhøj Hydraulik omfattar endast de som anges i Stenhøj Hydrauliks offert/orderbekräftelse, och Stenhøj Hydraulik åtar sig att leverera produkter av tillfredsställande kvalitet vad gäller material och utförande.
Information i kataloger, prislistor och annan produktinformation från Stenhøj Hydraulik är endast bindande för Stenhøj Hydraulik i den mån avtalet med köparen uttryckligen hänvisar till sådan information. Stenhøj Hydraulik förbehåller sig rätten att ändra informationen i ovanstående material utan föregående meddelande.
Alla ritningar och teknisk dokumentation, alla immateriella rättigheter, inklusive programvara, och liknande material och information som tillhandahålls av Stenhøj Hydraulik till köparen, förblir Stenhøj Hydrauliks egendom. Materialet får således endast användas i samband med användning och underhåll av de produkter som levereras av Stenhøj Hydraulik och får inte kopieras, reproduceras, tilldelas eller på annat sätt överlåtas till en obehörig tredje part av köparen.


3. Leverans
Om inte annat uttryckligen överenskommits är leveransen fritt fabrik Stenhøj Hydraulik (Incoterms 2010), där köparen bär risken för oförutsedda händelser som drabbar produkterna efter att de är klara för leverans eller, om leveransvillkoren skiljer sig från fritt fabrik Stenhøj Hydraulik, efter leverans har skett.
Stenhøj Hydraulik accepterar inte uppskjuten leveransbegäran från köparen, såvida inte skriftligt meddelande har gjorts senast 3 veckor före överenskommen leverans av standardprodukter och 6 veckor före överenskommen leverans av specialprodukter eller beställningar som kombinerar både standardprodukter och specialprodukter. Om inte ett meddelande ges i god tid, kommer Stenhøj Hydraulik att fakturera köparen vid tidpunkten för den överenskomna leveransen. Köparen debiteras en hanterings- och lagringsavgift på 2% av det totala ordervärdet per påbörjad månad, om varor lagras i Stenhøj Hydrauliks lokaler i mer än 14 dagar efter överenskommet leveransdatum.
Stenhøj Hydraulik har rätt att leverera varor upp till fem arbetsdagar före avtalat leveransdatum. Stenhøj Hydraulik har rätt att göra delleverans och kommer att täcka alla extra kostnader i samband med detta.
Allt engagemang från Stenhøj Hydraulik i organisationen av transport av produkter genom ett separat avtal med köparen sker på köparens egen bekostnad och risk. Om parterna inte har kommit överens om något annat, är köparen således skyldig att teckna försäkring för produkterna från leveranstidpunkten, inbegripet alla nödvändiga transportförsäkringar. Om produkterna ska installeras, integreras eller monteras av Stenhøj Hydraulik eller dess underleverantör genom separat skriftligt avtal med köparen, underförstått att Stenhøj Hydraulik accepterar risken för produkterna tills de är installerade, integrerade eller monterade, måste köparen se till att produkterna är försäkrade eller samförsäkrade av köparen eller en tredje part (Contractors All Risks(CAR)/Erection All Risks (EAR) försäkring tecknat av en exploatör eller en huvudentreprenör) med Stenhøj Hydraulik som den försäkrade, tills produkterna har installerats, integrerats eller monterats av Stenhøj Hydraulik eller dess underleverantör.


4. Priser
Om inte annat uttryckligen överenskommits är priserna fritt fabrik, exkl. transport, förpackning, moms och andra avgifter.
5. Betalningsvillkor
Om inte annat uttryckligen överenskommits måste betalning ske enligt de betalningsvillkor som anges på fakturan eller 30 dagar netto, om inte annat avtalats. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Om köparen inte betalar enligt överenskomna villkor utfärdas ett kravbrev inklusive en påminnelseavgift. Köpare bör också vara medvetna om att Stenhøj Hydraulik regelbundet använder kreditvärderingsinstitut för att utföra kreditprövning på kunder innan kredit förlängs.
Köparen har inte rätt att kvitta några motkrav som inte har bekräftats av Stenhøj Hydraulik skriftligen, och köparen har inte heller rätt att innehålla någon del av köpesumman med hänvisning till sådana motkrav.


6. Förseningar
Om inte annat anges skriftligen i Stenhøj Hydrauliks offert eller orderbekräftelse eller överenskommits mellan parterna, är leveransdatumet som anges av Stenhøj Hydraulik Stenhøj Hydrauliks bästa uppskattning. Om det angivna leveransdatumet överskrids kan köparen lämna en skriftlig begäran till Stenhøj Hydraulik för leverans inom en rimlig tidsfrist som inte får vara kortare än tre veckor. Tidsfristen är dock sex veckor för produkter som tillverkats specifikt för köparen eller produkter som normalt inte finns i lager hos Stenhøj Hydraulik. Om Stenhøj Hydraulik inte levererar inom denna förlängda tidsfrist, och detta inte beror på omständigheter som köparen ansvarar för, kan köparen häva avtalet genom skriftlig underrättelse till Stenhøj Hydraulik vad gäller den del av leveransen som inte levereras. När det gäller produkter som tillverkats specifikt för köparen eller produkter som normalt inte finns i lager hos Stenhøj Hydraulik, är köparens rätt att häva avtalet dessutom villkorad av att köparen bevisar att köpets materiella syfte inte längre existerar till följd av förseningen. Köparen kan inte väcka andra anspråk mot Stenhøj Hydraulik till följd av förseningar.


7. Fordringsägarens underlåtenhet
Om köparen efter leveransdatumet inte lyckas hämta de köpta produkterna efter att ha blivit ombedd att göra det skriftligen av Stenhøj Hydraulik, har Stenhøj Hydraulik rätt att sälja produkterna till en tredje part och att använda intäkterna från försäljningen för att minska Stenhøj Hydrauliks fordran hos köparen.


8. Brister
Stenhøj Hydraulik åtar sig att reparera alla dokumenterade brister i den tjänst som tillhandahålls av Stenhøj Hydraulik som är ett resultat av material- och/eller tillverkningsfel eller att göra en ersättningsleverans om köparen har lämnat in ett giltigt och rättidigt klagomål i enlighet med bestämmelserna i punkt 11 före utgången av en tidsfrist på tolv månader från dagen för Stenhøj Hydrauliks leverans till köparen. Stenhøj Hydraulik har rätt att välja mellan reparation och ersättningsleverans. Köparen måste tillåta Stenhøj Hydraulik tillgång att utföra reparationerna vid en överenskommen tidpunkt och datum då de köpta produkterna måste göras tillgängliga för Stenhøj Hydraulik. Stenhøj Hydrauliks ansvar för brister bortfaller om reparationer utförs på de köpta produkterna utan Stenhøj Hydrauliks skriftliga godkännande, eller om de levererade produkterna på annat sätt utsätts för felaktig behandling och reparation har påbörjats utan föregående skriftligt avtal med Stenhøj Hydraulik.


9. Produktansvar
Stenhøj Hydraulik omfattas av produktansvar enligt gällande lagstiftning. Den maximala försäkringsgränsen är 10 000 000 DKK per år för produktansvar och omfattar ingrediens- och komponentskada/-förlust. Produktansvar omfattar inte transport- och produktåterkallningskostnader och liknande kostnader.
I den mån som Stenhøj Hydraulik har tillhandahållit rådgivning till köparen ansvarar Stenhøj Hydraulik endast för fordringar som härrör från sådan rådgivning som orsakas av oaktsamhet från Stenhøj Hydraulik. Köparens ersättningsanspråk får inte överstiga storleken på den överenskomna konsultarvodet - och i avsaknad av separat överenskommet konsultarvode - den del av inköpspriset för en produkt som rimligen kan hänföras till en sådan rådgivning. Stenhøj Hydraulik ansvarar inte för fel eller skador som orsakas av oberoende underleverantörer. Det specificeras (se även punkt 10) att Stenhøj Hydraulik, med avseende på ovanstående produkt- och konsultansvar, aldrig kan hållas ansvarig för rörelseförluster, förlust av intäkter eller andra indirekta förluster.


10. Allmän ansvarsfriskrivning
Stenhøj Hydraulik kan inte hållas ansvarig för förseningar och brister annat än vad som anges i punkterna 6 och 8. Om Stenhøj Hydraulik ådrar sig skadeståndsansvar till följd av köparens användning av den levererade tjänsten, inklusive vid återförsäljning, som överstiger Stenhøj Hydrauliks ansvar enligt denna bestämmelse eller produktansvar, jfr. punkt 9 ovan, är köparen skyldig att ersätta Stenhøj Hydraulik för sådant ansvar och köparen är också skyldig att acceptera en stämning mot honom vid domstolen som behandlar fordran mot Stenhøj Hydraulik.
Stenhøj Hydraulik kan under inga omständigheter hållas ansvarig för rörelseförluster, inkomstbortfall eller andra indirekta förluster och följdförluster, inklusive kostnader för att fastställa eller lokalisera bristfälliga produkter eller skador.


11. Klagomål och inspektionsskyldighet
Senast på dagen för Stenhøj Hydrauliks leverans av tjänsten måste köparen noggrant inspektera tjänsten för att fastställa om den överensstämmer med köpeavtalet. Köparen måste omedelbart klaga på eventuella brister som upptäckts vid sådan inspektion, och köparen kan inte vid ett senare tillfälle göra anspråk på brister som kunde ha upptäckts under inspektionen. Om den levererade tjänsten har några dolda defekter måste köparen klaga så snart felet upptäcks eller borde ha upptäckts. Om köparen underlåter att göra detta kan han inte göra anspråk på defekten. Alla klagomål måste inges skriftligen, och köparen måste ange fakturanummer och leveransdatum samt typ och serienummer (om sådant finns) på den defekta produkten. Klagomålet ska även innehålla en beskrivning av defektens omfattning och art. Stenhøj Hydraulik har rätt att kontrollera skadorna på skadeområdet och att undersöka de defekta delarna innan klagomålet behandlas, inklusive om klagomålet omfattas av Stenhøj Hydrauliks reparations- eller ersättningsskyldighet. Om köparen inte följer denna bestämmelse upphör hans rättsmedel för avtalsbrott. Köparen måste betala alla belopp som inte är under tvist och kan inte hålla tillbaka hela fakturabeloppet om fakturan innehåller produkter eller tjänster som inte är ifrågasatta.


12. Returer
Returer accepteras endast genom skriftligt förhandsavtal med Stenhøj Hydraulik och endast mot betalning av en returavgift motsvarande minst 50% av produktens fakturapris, om inte annat överenskommits skriftligen. Produkter som har tillverkats speciellt för köparen eller som normalt inte finns i lager hos Stenhøj Hydraulik kan under inga omständigheter lämnas i retur.


13. Force majeure
Stenhøj Hydraulik har rätt att annullera order eller skjuta upp alla överenskomna leveranser av tjänster och är i övrigt inte ansvarig för utebliven leverans, defekt eller försenad leverans som helt eller delvis ligger utanför Stenhøj Hydrauliks rimliga kontroll, såsom upplopp, krig, uppror, civila oroligheter, terrorhandlingar, statliga ingripanden eller ingripanden från lokala myndigheters sida, brand, strejk, lockout, export- och/eller importförbud, utebliven leverans eller otillräckliga leveranser från underleverantörer, brist på arbetskraft, bränsle, el, brist på varor, sjukdom/pandemier som leder till reserestriktioner, olyckor vid tillverkning eller provning eller avsaknad av strömförsörjning. Alla köparens rättsmedel avbryts eller inställs under ovanstående omständigheter. Köparen har inte rätt till skadestånd eller någon annan fordran mot Stenhøj Hydraulik vid annullering eller uppskov.


14. Äganderättsförbehåll
Stenhøj Hydraulik behåller äganderätten till de produkter som säljs till dess att köpesumman, inklusive ränta och kostnader, har betalats i sin helhet. Köparen får inte utföra transaktioner som påverkar Stenhøj Hydrauliks äganderättsförbehåll.


15. Tillämplig lag och behörig domstol
Alla tvister mellan parterna ska avgöras enligt materiell dansk rätt med exklusiv juridisk plats vid domstolen i Horsens, Danmark. Stenhøj Hydraulik har emellertid rätt att kräva att tvisten i stället ska avgöras genom skiljedom enligt bestämmelserna i den danska skiljedomen.


16. Övrig
För frågor som inte täcks av våra försäljnings- och leveransvillkor kommer Orgalime S2012 att tillämpas.
Gäller från och med 1 maj 2018